Studiekanalen.se använder sig av cookies för att öka funktionaliteten på webbplatsen. Läs mer om cookies.

Villkor för annonsörer

Följande villkor gäller mellan Studiekanalen AB (556760-7147) och dess Annonsörer.

1. Allmänt

Studiekanalen AB förmedlar primärt informationstjänster för skolor, högskolor och andra utbildnings¬företag till primär nytta för sina Medlemmar. Dessa villkor för Annonsörer gäller tillsammans med de allmänna villkor som gäller för samtliga besökare på www.studiekanalen.se (i dessa villkor kallade "Besökare"). För Medlem, respektive Utbildningsanordnare finns därutöver ytterligare villkor.

www.studiekanalen.se har fyra typer av Besökare,

  1. Besökare kallar vi alla som besöker www.studiekanalen.se utan att logga in eller teckna sig för några av www.studiekanalen.se:s tjänster.
  2. Medlem kallar vi den som besöker www.studiekanalen.se och då registrerar sig samt lämnar personuppgifter och loggar in för att söka utbildningar. Medlem får tillgång till bättre sökmöjligheter och mer information än andra Besökare.
  3. Utbildningsanordnare kallar vi den som använder www.studiekanalen.se för att berätta om sina eller andras utbildningar och marknadsföra dem till www.studiekanalen.se:s Medlemmar och Besökare.
  4. Annonsör kallar vi den som använder www.studiekanalen.se eller dess medlemsregister för att sälja andra varor eller tjänster till Besökarna vid sidan om direkta utbildningstjänster, exempelvis den som säljer studentlitteratur eller erbjuder paket för studentrabatter

2. Studiekanalens syfte

Studiekanalen AB förmedlar en informationsplats, www.studiekanalen.se (i det följande även kallad "Sajten"). Studiekanalen AB:s primära syfte är att bereda en möjlighet för dem som vill utbilda sig och dem som vill utbilda att finna varandra. Det är Annonsören som är fullt ansvarig för att de uppgifter som publiceras om och av Annonsören på www.studiekanalen.se är korrekt, sanningsenlig och aktuell.

Ansökan till utbildning görs inte på www.studiekanalen.se men Medlem kan ofta enkelt ansöka till en utbildning genom att följa en länk från www.studiekanalen.se som en Utbildnings¬anordnare har publicerat på www.studiekanalen.se.

3. Studiekanalens innehåll

Allt innehåll på www.studiekanalen.se omfattas av de villkor som gäller för www.studiekanalen.se.

Studiekanalen AB ansvarar inte för någon information, såsom textmaterial, bilder och filmer m.m., som Utbildningsanordnare eller Annonsör publicerar. Det är Utbildningsanordnaren och Annonsören som är fullt och ensidigt ansvarig för att de uppgifter som kommuniceras till Besökare oavsett medium är korrekt, sanningsenlig och aktuell.

All information om Besökare på Sajten tillkommer och ägs dock av Studiekanalen AB.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Sajten och dess Besökare tillkommer Studiekanalen AB.
Annonsör och Utbildningsanordnare svarar dock fullt för immateriella rättigheter och licenser samt att alla regler följs i och för det som de publicerar eller på annat sätt förmedlar och kommunicerar till Besökarna oavsett medium.

Studiekanalen AB har rätt att ta bort uppgifter som har publicerats på Sajten, om de bryter mot villkoren eller kan tänkas bryta mot lag, laga avtal eller god sed och allmän ordning.

4. Personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig för Studiekanalen AB, www.studiekanalen.se sparar dessutom personuppgifter om sina Besökare för att bättre kunna ge förslag på intressanta tjänster och varor till varje Besökare. Personuppgifterna som på något sätt insamlats av Studiekanalen AB kan säljas vidare till externa företag och Annonsörer eller andra som enligt Studiekanalen AB har någon typ av samband med vad som publiceras på Sajten.

En Medlems personuppgifter sparas aldrig längre tid än fem år efter Medlemmens senaste utloggning från www.studiekanalen.se och kan raderas tidigare om Medlemmen så skriftligen begär.

Annonsörens användning av Studiekanalen AB:s uppgifter om Besökare får enbart användas av Annonsören och annan än Studiekanalen AB efter separat skriftligt avtal mellan den i avtalet kontrakterade användaren och Studiekanalen AB.

5. Teknisk information, garantier och friskrivningar

Studiekanalen AB tillhandahåller sina tjänster i befintligt skick och med en kommersiellt rimlig nivå av kunnighet och omsorg, Studiekanalen AB gör inga åtaganden om innehållet i tjänsterna, tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla Annonsörens behov. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver Studiekanalen AB sig från alla garantier.
Studiekanalen AB och Studiekanalen AB:s leverantörer och distributörer är inte ansvariga för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada, eller straffskadestånd.
Annonsören har genom användandet och besöket på Sajten godkänt dessa villkor. Annonsören friskriver Studiekanalen AB och dess ställföreträdare från alla anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som uppkommit i samband med användning av Sajten och/eller tjänsterna relaterade till eller emanerande från Besökare eller Sajten eller till följd av avtalsbrott, inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.
www.studiekanalen.se använder Kakor (Cookies).

Kakor är små textfiler som sparas i användarens dator första gången en Internetsida besöks. Studiekanalen AB använder kakor för att föra statistik över hur www.studiekanalen.se används av Besökarna för att underlätta för Besökaren att få tillgång till eller erhålla utskick rörande den information som just den Besökaren kan tänkas vara intresserad av.

Den som surfar på Internet kan alltid stänga av möjligheten för sidor på Internet att lämna Kakor på den egna datorn eller ta bort Kakor från den egna datorn, men det kan innebära att www.studiekanalen.se kanske inte kan erbjuda den fulla funktionalitet som Besökaren förväntar sig och Studiekanalen AB tar inget ansvar gentemot Annonsören om detta sker.

6. Uppgifter om Medlem och Besökare

Genom att registrera sig och logga in på www.studiekanalen.se, blir en Besökare Medlem. Den som är Medlem skall kunna få tillgång till mer information om många av de utbildningar som publiceras på Sajten.

Det är Studiekanalen AB som förmedlar uppgifter om Medlem till Annonsör och Annonsören äger utan avtal ingen rätt till uppgiften om en Medlem eller Besökare. Eventuella avvikelser från detta skall avtalas i särskilt skriftligt tilläggsavtal med varje Annonsör och Studiekanalen AB.

Annonsör kan av Studiekanalen AB köpa rätten att via www.studiekanalen.se eller andra kanaler använda uppgifter om Medlemmar och Besökare, som Annonsören vill vända sig till för att informera om och marknadsföra sina tjänster. Kommunikation med Medlemmar och Besökare kan göras via exempelvis riktade Internetannonser, e-post, SMS, vanligt brev eller på annat sätt enligt de kontaktuppgifter som finns på www.studiekanalen.se.

Uppgifterna om varje Medlem stannar alltid i Studiekanalen AB:s ägo även sedan Annonsören har köpt rätten att använda uppgifterna.

Annonsörens användning av uppgifterna samt kommunikation med Besökare regleras av separat avtal med Studiekanalen AB. I avsaknad av separat avtal innefattar priset för köpt rätt till kommunikation med Besökare en (1) kontakt med Besökaren; dessutom får uppgifterna om en Besökare på www.studiekanalen.se inte sparas av Annonsören och kontakter får bara göras via www.studiekanalen.se. Under alla omständigheter skall det i all kommunikation med Besökare framgå att www.studiekanalen.se är Annonsörens adresskälla.

7. Möjligheter och Ansvar

Anmälan till utbildningar görs inte direkt på www.studiekanalen.se utan enligt det sätt som respektive Utbildningsanordnare anvisar.

När en Medlem anmäler intresse för en tjänst eller vara som publiceras på www.studiekanalen.se, får Annonsören tillgång till denna Medlems personuppgifter och det är Annonsören som har det fulla ansvaret för hanteringen av Medlemmen och den information som delges Medlemmen.

8. Betalning

Annonsören skall betala alla avgifter och kostnader som denne ådrar sig i samband med nyttjandet av Sajten och av Studiekanalen AB erbjudna tjänster och i enlighet med av Studiekanalen AB framtagen faktura.

Om betalning inte sker i tid, får Studiekanalen AB ta ut en ränta med en räntesats om reporäntan + 2% per månad från förfallodagen till dagen för betalning. Vidare har Studiekanalen rätt att kräva Annonsören betalt för alla tillkommande kostnader som uppstår för att erhålla betalning.

Alla avgifter eller delar därav som inte rättmätigt bestrids måste betalas i sin helhet. Ingen part får kvitta betalningar som skall erläggas enligt dessa villkor mot andra betalningar som skall erläggas enligt dessa villkor.

Uppsägning av avtal skall göras skriftligt.

9. Ändringar i villkoren
Om ändringar och tillägg till dessa villkor görs, publiceras de på www.studiekanalen.se och gäller från det att de publiceras.

10. Tvist
Eventuell tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras vid Stockholms tingsrätt.